Тест сұрақтары


25 сұрақ (жауабы төменде)


01. Мына жазу нені білдіреді : 7F2

A) 7 атом фтор

B) 12 атом фтор

C) 7 молекула фтор

D) 7 молекула хлор

 

02. Мына жазуда коэффициент...... тең 3NO2

A) 3

B) 6

C) 2

D) 7

 

03. 2 атом калийден, 2 атом хром және 7 атом оттектен құралған формуланы тап

A) CaCr2О7

B) К2СО3

C) К2СrO4

D) K2Cr2O7

 

04. Мына жазу «6N2» нені білдіреді:

A) 6 атом азот

B) 12 атом азот

C) 12 молекула азот

D) 8 молекула азот

 

05. Мына жазуда «3SO3» коэффициент тең:

A) 3

B) 10

C) 9

D) 2

 

06. Мына теңдеудің коэффициенттері ...Fe + ...Сl2 = ...FeCl3

A) 2, 3, 2

B) 4, 5, 2

C) 2, 5, 4

D) 2, 2, 6

 

07. Кальций атомы, көміртек атомы, 3 атом оттектен тұрған формуланы тап :

A) СаSiO3

B) K2SiO3

C) К2СО3

D) СаСО3

 

08. Теңдеуді толықтыр ... + ... = Fe3O4.

A) 3Fe мен 4О

B) 3Fe мен 2O2

C) Fe3 мен О2

D) Fe3 мен 2O2

 

09. Мына жазу «3CO2» нені білдіреді:

A) 3 атом көміртек

B) 6 атом көміртек және 6 атом оттек

C) 3 молекулалы көмірқышқыл газы

D) 3 атом көмірқышқыл газы және 17 атом оттек

 

10. Теңдеудегі коэффициенттер ...N2 + ...Н2 = ...NH3

A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 2

D) 3, 4, 6

 

11. Fe2(SO4)3 ... атом темір, ... атом күкірт, ... атом оттектен тұрады:

A) 2, 1, 4

B) 2, 3, 12

C) 2, 4, 12

D) 2, 3, 3

 

12. Калий перманганаты KMnO4 құрамындағы марганецтің массалық үлесі

A) 16%

B) 35%

C) 25%

D) 41%

E) 54%

 

13. Күрделі заттардың жай заттарға ыдырау процесі

A) айырылу

B) алмасу

C) орынбасу

D) қосылу

E) диссоциациялану

 

14. KNO3 заты құрамында қай элемент жоқ:

A) калий

B) натрий

C) оттек

D) азот

E) қола


15. 1,6 г күкірттегі зат мөлшері (моль):

A) 0,3

B) 0,01

C) 0,02

D) 0,5

E) 0,05

 

16. Массасы 34 г аммиактың NH3 зат мөлшері

A) 3 моль

B) 0,5 моль

C) 2 моль

D) 0,9 моль

E) 1 моль

 

17. 31 г натрий оксидінің (Na2O) молекула саны (×10²³)

A) 1,5

B) 2,4

C) 1,2

D) 3,01

E) 6,02

 

18. Жай заттардың бірігіп, күрделі қосылысқа айналуы

A) қосылу

B) айырылу

C) алмасу

D) орынбасу

E) бірігу


19. Массасы 5,6 г темір кесегіндегі бөлшектер саны:

A) 0,60 × 10²³

B) 9,03 × 10²³

C) 3,02 × 10²³

D) 9,03 × 10²³

E) 6,02 × 10²³


20. 2 моль озонның O3 массасы

A) 144 г

B) 48 г

C) 32 г

D) 96 г

E) 16 г


21. N2 + H2 = NH3 реакция өнімінің коэффициентін анықтаңыз

A) 2

B) 8

C) 6

D) 3

E) 4


22. 2 моль оттектің O2 массасы

A) 64 г

B) 48 г

C) 32 г

D) 96  г

E) 16 г

 

23. Судың 1 молінің молярлық массасы

A) 36 г/моль

B) 80 г/моль

C) 18 г/моль

D) 16 г/моль

E) 63 г/моль


24. Калий перманганаты KMnO4 құрамындағы оттектің массалық үлесі (%)

A) 10,7

B) 15,8

C) 20,4

D) 30,6

E) 40,5


25. Судағы оттегінің массалық үлесі (%)

A) 77,9

B) 80,9

C) 75,9

D) 88,9

E) 60,9

 

Жауаптары

 

01. С

F2 - молекула, және 7 коэффициенті молекула санын көрсетеді. Егер индекссіз F болса, онда атом болады

 

02. A

коэффициент заттың алдында тұратын сан

 

03. D

 

04. B

12 атом азот (немесе 6 молекула азот)

 

05. А

 

06. А

2Fe + 3Сl2 = 2FeCl3

 

07. D

 

08. B

3Fe + 2O2 = Fe3O4. Оттек жай зат ретінде реакцияға түскенде O2 деп жазамыз

 

09. C

 

10. C

 

11. B

 

12. B

w = A(Mn) / M(KMnO4) = 55 / 158 × 100% = 35%

 

13. A

 

14. B

(қола - элемент емес, металдар қоспасы, яғни құйма)

 

15. E

v = m / M = 1,6 / 32 = 0,05 моль

 

16. C

v = m / M = 34 / 17 = 2 моль

 

17. D

v = m / M = 31 / 62 = 0,5 моль; N = 0,5 моль × 6,02 × 10²³ = 3,01 × 10²³

 

18. A

 

19. A

v = m / M = 5,6 / 56 = 0,1 моль; N = 0,1 моль × 6,02 × 10²³ = 0,602 × 10²³

 

20. D

m = vM = 2 × 48 = 96 г

 

21. A

N2 + 3Н2 = 2NH3

 

22. A

m = vM = 2 × 32 = 64

 

23. C

M (H2O) = 2 + 16 = 18

 

24. E

w = n ∙ A(O) / M(KMnO4) = 64 / 158 ∙ 100% = 0,405 ∙ 100% = 40,5%

 

25. D

w = A(O) / M(H2O) = 16 / 18 ∙ 100% = 0,888 ∙ 100% = 88,9%