Тапсырма

Электрондық конфигурациялар жазып үйрену

Толық негізгі күйдегі электронды конфигурацияларды жазыңыз:

1) литий              ________________________________________

2) оттегі               ________________________________________

3) кальций         ________________________________________

4) титан               ________________________________________

5) рубидиум      ________________________________________

6) қорғасын       ________________________________________

 

Электрондық күйдің қысқартылған конфигурацияларын жазыңыз:

7) азот                  ________________________________________

8) хлор                  ________________________________________ 

9) темір               ________________________________________

10) мырыш        ________________________________________

11) барий            ________________________________________

12) полоний      ________________________________________


Жауабы

1) литий          1s22s1

2) оттегі          1s22s22p4  

3) кальций      1s22s22p63s23p64s2

4) титан          1s22s22p63s23p64s23d2

5) рубидий     1s22s22p63s23p64s23d104p65s1

6) қорғасын    1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p2

7) азот             [He] 2s22p3

8) хлор             [Ne] 3s23p5

9) темір           [Ar] 4s23d6

10) мырыш      [Ar] 4s23d10

11) барий        [Xe] 6s2

12) полоний    [Xe] 6s24f145d106p4