ТапсырмаЭНТАЛЬПИЯ

Реакция энтальпиясын есепте. 

1. NaOH (қ) + HCl (г) ----> NaCl (қ) + H2O (г)

2. 2CO (г) + O2 (г) ---> 2CO2 (г)

3. CH4 (г) + 2O2 (г) ---> CO2 (г) + 2H2O (с)

4. 2H2S (г) + 3O2 (г) ---> 2H2O (с) + 2SO2 (г)

5. 2NO (г) + O2 (г) ---> 2NO2 (г)

Төменде кестеде берілген мәліметті пайдалан 

    Қосылыс

  ∆ Hf(кДж/моль)

           Қосылыс

   ∆ Hf(кДж/моль)

CH4(г)

          -74.8

HCl(г)

              -92.3

CO2(г)

          -393.5

H2O(г)

              -241.8

NaCl(қ)

          -411.0

SO2(г)

              -296.1

H2O(с)

          -285.8

NH4Cl(қ)

              -315.4

H2S(г)

          -20.1

NO(г)

              +90.4

H2SO4(c)

          -811.3

NO2(г)

              +33.9

MgSO4(қ)

          -1278.2

SnCl4(с)

              -545.2

MnO(қ)

          -384.9

SnO(қ)

              -286.2

MnO2(қ)

          -519.7

SnO2(қ)

              -580.7

NaCl(қ)

          -411.0

SO2(г)

              -296.1

NaF(қ)

          -569.0

SO3(г)

              -395.2

NaOH(қ)

          -426.7

ZnO(қ)

              -348.0

NH3(г)

           -46.2

ZnS(қ)

              -202.9

 

6. Төмендегі реакцияның энтальпиясын есепте:

N2 (г) + 2O2 (г) ---> 2NO2 (г)                 ΔHR = ??? кДж

Келесі екі теңдеуді қолдану керек:

N2 (г) + O2 (г) ---> 2NO (г)            ΔHR  +180 кДж

2NO2 (г) ---> 2NO (г) + O2 (г)          ΔHR = +112 кДж

 

7. Төмендегі реакцияның энтальпиясын есепте:

2NOCl (г) ---> 2NO (г) + Cl2 (г)      ΔHR = ???  кДж

Келесі екі теңдеуді қолдану керек:

2NO (г) ---> N2 (г) + O2 (г)                                ΔHR = -180,6 кДж

N2 (г) + O2 (г) + Cl2 (г) ---> 2NOCl (г)              ΔHR = + 103,4 кДж

 


ЭНТРОПИЯ

8. Реакцияның энтропиясын есепте

3Fe2O3 (қ) + CO (г) → 2Fe3O4 (қ) + CO2 (г)

Төмендегі деректерді пайдаланыңыз:

Зат

S (Дж/К · моль)

СО2 (г)

213.7

CO (г)

197.5

Fe3O4 (қ)

145.3

Fe2O3 (қ)

87.40

 

9. Реакцияның энтропиясын есепте

H2 (г) + I2 (г) -> 2HI (г)

Төмендегі деректерді пайдаланыңыз:

Зат

S (Дж/К · моль)

H2 (г)

130.58

I2 (г)

116.73

HI (г)

206.3

 

10. Реакцияның энтропиясын есепте

N2O4 (г) → 2NO2 (г)

Зат

S (Дж/К · моль)

N2O4 (г)

304.3

NO2 (г)

240.45

 

 

ГИББСТІҢ ЕРКІН ЭНЕРГИЯСЫ

11. Егер 25oC кезінде ΔH = -3,9 кДж және ΔS = + 56,6 Дж/K болса, онда Гиббстің еркін энергиясының мәні (кДж/моль)?

 

12. Егер ΔH = -92,2 кДж және ΔS = -0,1987 кДж/K болса, 475 ° C және 5 ° C температурадағы реакция үшін ΔG неге тең?  N2 (г) + 3H2 (г) ---> 2NH3 (г)

 

13. Гиббстің еркін энергиясын есепте

C2H5OH (с) + 3O2 (г) → 2CO2 (г) + 3H2O (г)

Зат

ΔGf (кДж /моль)

C2H5OH (с)

–175

CO2 (г)

–394

H2O (г)

–229

O2 (г)

0

 

 

Шешуі мен жауабы:

1. NaOH (қ) + HCl (г) ----> NaCl (қ) + H2O (г)

[(-411.0) + (-241.8)] - [(-426.7) + (-92.3)] = -133.8 кДж

 

2. 2CO (г) + O2 (г) ---> 2CO2 (г)

[2 (-393.5)] - [2 (-110.5)] = -566 кДж

 

3. CH4 (г) + 2O2 (г) ---> CO2 (г) + 2H2O (с)

[(-393,5) + 2 (-285,8)] - [(-74)] = -891,1 кДж

 

4. 2H2S (г) + 3 O2 (г) ---> 2 H2O (с) + 2SO2 (г)

[2 (-285.8) + 2 (-296.1)] - [2 (-20.1)] = -1123,6 кДж

 

5. 2NO (г) + O2 (г) ---> 2NO2 (г)

[2 (+33.9)] - [2 (+90.4)] = -113 кДж

 

6. Екінші реакцияның бағытын өзгертеміз, сәйкесінше реакцияның энтальпия мәні теріс болып өзгереді:  

2NO (г) + O2 (г) ---> 2NO2 (г) ΔHR = -112 кДж

Екі реакцияны бір-біріне қоссақ, бастапқы реакцияны аламыз, ал реакция энталпиясын табу:

 

1 + 2 = 3

1

N2 (г) + O2 (г) ---> 2NO (г)

2

2NO (г) + O2 (г) ---> 2NO2 (г)

3

N2 (г) + 2O2 (г) ---> 2NO2 (г)

ΔHR = 180 - 112 = +68 кДж

 

7. Екі реакцияның да бағыттарын өзгертеміз, сәйкесінше реакцияның энтальпия мәні кері өзгереді:  

N2 (г) + O2 (г) ---> 2NO (г)                            ΔHR = + 180,6 кДж

2NOCl (г) ---> N2 (г) + O2 (г) + Cl2 (г)          ΔHR = -103.4 кДж

Табылған  жеке энтальпиялар мен теңдеулерді қосамыз:

 

1 + 2 = 3

1

N2 (г) + O2 (г) ---> 2NO (г)

2

2NOCl (г) ---> N2 (г) + O2 (г) + Cl2 (г)

3

2NOCl (г) ---> 2NO (г) + Cl2 (г)

ΔHR = +180.6 + (-103.4) = +77.2

 

8. ΔS = [2 (145.3) + 213.7] - [3 (87.4) + 197.5] = 44.6 Дж/К

 

9. ΔS = 2 (206.3) - [130.58 + 116.78] = 165.29 Дж/К

 

10. ΔS = 2 (240.45) - 304.3 = 176.6 Дж/К

 

11. ΔG = (-3,9 кДж) - 298К (0,0566кДж/К) = -3,9 кДж - (16,8668 кДж) = - 20,8 кДж

 

12.

T = 271 + 475 = 748 K

T = 271 + 5 = 28 K

ΔG = (-92,2 кДж) - 748К (-0,1987 кДж/К) = -92,2 кДж - (-148,6276 кДж) = 56 кДж (мүмкін емес)

ΔG = (-92,2 кДж) - 278К (-0,1987 кДж/К) = -92,2 кДж - (-55,2386 кДж) = -37,0 кДж (мүмкін)

 

13. ΔG = [2 (-394) + 3 (-229)] - (-175) = -1300 кДж