Конспект (есеп)


ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ МЫСАЛДАРЫ

Гомогенді реакция жылдамдығы

Есеп 1. 

Егер А затының бастапқы концентрациясы 1 моль/л -ге тең болса, 4 секундтан кейін бұл заттың концентрациясы 0,6 моль/л-ға тең болғандағы А + В = АВ химиялық реакциясының жылдамдығын анықтаңдар. 

Шешуі:

Есепте екі концентрация берілгендіктен, формулаға сәйкесінше қоямыз. Бірақ есепте тек бір уақыт берілген, және ол соңғы уақытқа сәйкес келеді. Бастапқы уақыт берілмегеніктен, оны 0-ге тең деп аламыз:

c1 (бастапқы)              = 0,6 моль/л

c2 (соңғы)                   = 1 моль/л

t1 (бастапқы)             = 0 секунд

t2 (соңғы)                   = 4 секунд


 

Есеп 2.

Реакция басталғаннан кейін 80 секунд өткенде судың молярлық концентрациясы 0,24 моль/л, ал 2 мин 07 секундтан 0,28 моль/л болған кездегі CO2 + H2 = CO + H2O реакциясының жылдамдығын есептеңдер.

Шешуі:

Бұл жерде реакция CO2 + H2 = CO + H2O көрсетілгенімен, біздің есептеу тек суға қатысты болады, себебі тек судың концентрациясы берілген. Дегенмен, уақыттың өлшем бірлігі бірдей болуы үшін минутты секундқа айналдырамыз:

c1 (бастапқы)            = 0,24 моль/л

c2 (соңғы)                 = 0,28 моль/л

t1 (бастапқы)             = 80 секунд

t2 (соңғы)                  = 2 мин 07 секунд = 127 секунд

Өте оңай, берілген сандарды қарапайым формулаға қоямыз

 


 

ӨЗ БЕТІНШЕ ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕР:

 

1. N2(г) + O2(г) = 2NO(г) реакциясының кинетикалық теңдеуін жаз.

Шешуі. Химиялық реакциялардың кинетикалық теңдеуі әрекеттесуші заттардың концентрациясына жылдамдығының тәуелділігін көрсетеді: v = k ∙ CN2 ∙ CO2  

 

2. Мына реакцияның кинетикалық теңдеуін жаз: 2CO) + O2) = 2CO2)

Шешуі. Химиялық реакциялардың кинетикалық теңдеуі әрекеттесуші заттардың концентрациясына жылдамдығының тәуелділігін көрсетеді: v = k ∙ CCO2 ∙ CO2

 

3. А + В = АВ химиялық реакция теңдеуі. Егер А затының бастапқы концентрациясы с = 1 моль/л, 4 секундтан кейін c = 0.6 моль/л болса, реакция жылдамдығы