Тест сұрақтары (20 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Температураны 50°C дан 100°C-қа көтергенде реакция жылдамдығы 243 есе артатын болса, температуралық коэффициент

A) 8

B) 9

C) 3

D) 6

E) 4

 

02. 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O реакциядағы оттектің концентрациясын 2 есе арттырғанда реакция жылдамдығы:

A) 8

B) 7

C) 6

D) 5

E) 2

 

03. 35°C реакция жылдамдығы 5 моль/л тең. Температуралық коэффициент екіге тең болса, температура 75°C-да реакция жылдамдығы

A) 80

B) 56

C) 47

D) 20

E) 100

 

04. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясындағы азот (ll) oксидінің концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы

A) 23

B) 45

C) 15

D) 16

E) 20

 

05. Егер температуралық коэффициенті 2 болса, температураны 20°C қа көтергенде реакция жылдамдығы артады

A) 58

B) 45

C) 8

D) 5

E) 4

 

06. Температураны 20°C көтергенде реакция жылдамдығы 16 есе артса, реакцияның температуралық коэффициенті:

A) 4

B) 8

C) 7

D) 6

E) 2

 

07. A және B заттарының бастапқы концентрациясы 0,3 моль/л және 0,5 моль/л. Егер реакция жылдамдығының константасы 0,4 болса A + 2В = C теңдеуі бойынша жүретін реакция жылдамдығы

A) 0,03

B) 0,04

C) 0,05

D) 0,06

E) 0,07

 

08. Реакция 20°C температурада 2 минутта аяқталады. Реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 2 болса, осы реакция 50°C температурада қанша уақытта (сек) аяқталады.

A) 40

B) 15

C) 20

D) 34

E) 18

 

09. Реакция 30°C температурада 25 минутта, ал 50°C температурада 4 минутта аяқталады. Реакция жылдамдығының температуралық коэффициентін анықтаңыз

A) 56

B) 2,5

C) 6,5

D) 8

E) 0

 

10. CO + Cl2 = COCl2 реакциясында иіс газы мен хлордың концентрациялары сәйкесінше 12 моль/л және 8 моль/л. Егер фосгеннің тепе-теңдік концентрациясы 4 моль/л болса, реакцияның тепе-теңдік константасын табыңыз

A) 0,125

B) 0,900

C) 67

D) 0,603

E) 0,23

 

11. Реакция жылдамдығы 0°C температурада 0,4 моль/л∙C. Егер температуралық коэффициенті 3-ке тең болса, осы реакцияның 30°C температурадағы жылдамдығын есептеңіз.

A) 10,8

B) 9,0

C) 3,4

D) 5,67

E) 12,35


12. CO2 + C = 2CO реакциясында көмірқышқыл газының концентрациясы 1,5 моль/л. Егер реакция жылдамдығының тұрақтысы 0,25 болса, реакция жылдамдығын табыңыз

A) 12,9

B) 0,06

C) 0,375

D) 0,98

E) 3,42

 

13. Температура 30°C болғанда химиялық реакцияның жылдамдығы 0,01 моль/л×мин. Температураны 10°C-қа көтергенде реакция жылдамдығы 3 есе артады. 60°C кезіндегі осы реакция жылдамдығын есептеңіз.

A) 0,56

B) 0,67

C) 0,23

D) 0,34

E) 0,27

 

14. Реакция A + 2B теңдеуі бойынша жүреді. A және B заттарының бастапқы концентрациясы 0,3 және 0,5. Реакция жылдамдығы константасы 0,4. A затының концентрациясы 0,1 моль/л азайғаннан кейінгі реакция жылдамдығын табыңыз.

A) 0,0072

B) 0,72

C) 720

D) 0,007

E) 0,027

 

15. Кейбір реакция 30°C та 32 минутта бітеді. Егер температуралық коэффициенті 4-ке тең болса, реакция 30 с аяқталуы үшін реакция жүргізу температурасы

A) 50°C

B) 60°C

C) 70°C

D) 40°C

E) 30°C

 

16. A + B = C + D реакциясының тепе-теңдік константасы 1. Егер 3 моль A заты және 5 моль B заты әрекеттескенде, тепе-теңдік орнаған кезде A затының неше пайызы реакцияға түскенін көрсетіңіз

A) 64

B) 62,5

C) 89

D) 45

E) 23,56

 

17. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясында азот (ll) оксидінің концентрациясын 4 есе азайтқанда реакция жылдамдығы

A) 16 есе кемиді

B) 16 есе артады

C) 8 есе кемиді

D) 11 есе артады

E) өзгермейді

 

18. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясында азот (ll) оксидінің концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы

A) 16 есе кемиді

B) 16 есе артады

C) 8 есе кемиді

D) 11 есе артады

E) өзгермейді

 

19. Гетерогенді химиялық реакцияның H2(газ) + I2(крист) = 2HI(газ) тепе-теңдіктегі константасының өрнегі

A) K = [H2]2 / [H]

B) K = [H2]2 / [H2]

C) K = [HJ] / [H2]

D) K = [J2]2 / [H2]

E) K = [HJ]2 / [H2]


20. Берілген реакциялардың ішіндегі ең жылдамы

A) тиындардың қараюы

B) темірдің таттануы

C) май шамның жануы

D) сүттің ашуы

E) жапырақтың сарғаюы


Жауабы

 

1. Температураны 50°C дан 100°C-қа көтергенде реакция жылдамдығы 243 есе артатын болса, температуралық коэффициент

C) 3

γ(100-50)/10 = γ5 = 243

γ = 3

 

2. 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O реакциядағы оттектің концентрациясын 2 есе арттырғанда реакция жылдамдығы:

A) 8

Оттектің алдындағы коэффициент = 3. Сондықтан [C(O2)]3.   V = 2³ = 8

 

3. 35°C реакция жылдамдығы 5 моль/л тең. Температуралық коэффициент екіге тең болса, температура 75°C-да реакция жылдамдығы

A) 80

γ (75-35)/10 = γ4

V = 5 моль/л × 2⁴ = 80

 

4. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясындағы азот (ll) oксидінің концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы

D) 16

Aзот (ll) oксидінің алдындағы коэффициент = 2. Сондықтан [C]2.   V = 42 = 16

 

5. Егер температуралық коэффициенті 2 болса, температураны 20°C қа көтергенде реакция жылдамдығы артады

E) 4

γ20/10 = = 4

 

6. Температураны 20°C көтергенде реакция жылдамдығы 16 есе артса, реакцияның температуралық коэффициенті:

A) 4

γ20/10 = γ² = 16; γ = 4

 

7. A және B заттарының бастапқы концентрациясы 0,3 моль/л және 0,5 моль/л. Егер реакция жылдамдығының константасы 0,4 болса A + 2В = C теңдеуі бойынша жүретін реакция жылдамдығы

A) 0,03

V = K ∙ [A] ∙ [B]2 = 0,4 x 0,3 × 0,52 = 0.03 моль/л

 

8. Реакция 20°C температурада 2 минутта аяқталады. Реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 2 болса, осы реакция 50°C температурада қанша уақытта (сек) аяқталады.

B) 15

γ(50-20)/10 = 23 = 8; реакция жылдамдығы 8 есе артады

2 мин = 120 сек

120 / 9 = 15 сек

 

9. Реакция 30°C температурада 25 минутта, ал 50°C температурада 4 минутта аяқталады. Реакция жылдамдығының температуралық коэффициентін анықтаңыз

B) 2,5

γ(50-30)/10 = γ2 = 25 мин / 4 мин; γ = 5/2 = 2,5

 

10. CO + Cl2 = COCl2 реакциясында иіс газы мен хлордың концентрациялары сәйкесінше 12 моль/л және 8 моль/л. Егер фосгеннің тепе-теңдік концентрациясы 4 моль/л болса, реакцияның тепе-теңдік константасын табыңыз

A) 0,125

 

12 моль/л және 8 моль/л концентрациялары бастапқы реагент концентрациялар. Тепе-теңдік константасын есептеу үшін реагенттердің тепе-теңдік концентрацияларын есептеу керек.

4 моль/л COCl2 өнім түзілгендіктен, әрбір реагенттің тепе-теңдік концентрациясы:

[Cl2] = 8 – 4 = 4 моль/л

[CO] = 12 – 4 = 8 моль/л

K = [COCl2] / [Cl2] ∙ [CO]

K = 4 / 4 ∙ 8 = 0,125

 

11. Реакция жылдамдығы 0°C температурада 0,4 моль/л∙C. Егер температуралық коэффициенті 3-ке тең болса, осы реакцияның 30°C температурадағы жылдамдығын есептеңіз.

A) 10,8

γ30/10 = 33 = 27; реакцияның жылдамдығы 27 есе артады

V2 = V1 × 27 = 0,4 × 27 = 10,8 моль/л×C

 

12. CO2 + C = 2CO реакциясында көмірқышқыл газының концентрациясы 1,5 моль/л. Егер реакция жылдамдығының константасы 0,25 болса, реакция жылдамдығын табыңыз

C) 0,375

Тепе-теңдік константасын қолданып реакция жылдамдығы формуласын жазғанда тек сұйық және газ заттардың тепе-теңдік концентрациялары қолданылады. Қатты зат ескерілмейді.

V = K ∙ [CO2] = 0,25 ∙ 1,5 = 0,375

 

13. Температура 30°C болғанда химиялық реакцияның жылдамдығы 0,01 моль/л×мин. Температураны 10°C-қа көтергенде реакция жылдамдығы 3 есе артады. 60°C кезіндегі осы реакция жылдамдығын есептеңіз.

E) 0,27

γ(60-30)/10 = 33 = 27

V2 = V1 ×27 = 0,01 × 27 = 0,27

 

14. Реакция A + 2B теңдеуі бойынша жүреді. A және B заттарының бастапқы концентрациясы 0,3 және 0,5. Реакция жылдамдығы константасы 0,4. A затының концентрациясы 0,1 моль/л азайғаннан кейінгі реакция жылдамдығын табыңыз.

A) 0,0072

Тепе-теңдік константасын есептеу үшін реагенттердің тепе-теңдік концентрацияларын есептеу керек.

[A] = 0,3 – 0,1 = 0,2 моль/л

[B] = 0,5 – 2 0,1 = 0,3 моль/л

V = K ∙ [A] ∙ [B]2

V = 0,4 0,20,32 = 0,0072 моль/л×C

 

15. Кейбір реакция 30°C та 32 минутта бітеді. Егер температуралық коэффициенті 4-ке тең болса, реакция 30 с аяқталуы үшін реакция жүргізу температурасы (с - секунд)

B) 60°C

30 сек = 0,5 мин

32 мин / 0,5 мин = 64; реакция жылдамдығы 64 есе артқан

64 = 4(X-30)/10

Х = 60°C

 

16. A + B = C + D реакциясының тепе-теңдік константасы 1. Егер 3 моль A заты және 5 моль B заты әрекеттескенде, тепе-теңдік орнаған кезде A затының неше пайызы реакцияға түскенін көрсетіңіз

B) 62,5

K = [C] ∙ [D] / [A] ∙ [B] = 1

[X] ∙ [X] / [3 - X] ∙ [5 - X] = 1

x2 = (3 - x)(5 - x)

x2 = 15 - 8x + x2

x = 1,875 (бұл реакцияға түскен реакция)

3 моль ---- 100%

1,875 моль ---- х%

Х = 62,5%

 

17. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясында азот (ll) оксидінің концентрациясын 4 есе азайтқанда реакция жылдамдығы

A) 16 есе кемиді

 

18. 2NO + O2 = 2NO2 реакциясында азот (ll) оксидінің концентрациясын 4 есе көбейткенде реакция жылдамдығы

B) 16 есе артады

 

19. Гетерогенді химиялық реакцияның H2(газ) + I2(крист) = 2HI(газ) тепе-теңдіктегі константасының өрнегі

E) K = [HJ]2 / [H2]

Қатты заттың концентрациясы ескерілмейді


20) С

Соңғы өзгеріс: Сенбі, 30 Қыркүйек 2023, 8:22