Тест сұрақтары (20 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Fe + Cl2 = ... реакция теңдеуінде 0,9 моль тотықтырғышпен әрекеттескенде жұмсалған тотықсыздандырғыштың массасы

A) 33,6

B) 22,4

C) 25,6

D) 11,2

E) 67,2


02. Массасы 16 г мыс (II) оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды. Түзілген мыстың массасы:

A) 12,8 г

B) 128 г

C) 16,5 г

D) 10,5 г

E) 15,8 г

 

03. 10 л (қ.ж.) күкіртсутекті толық тотықтыруға қажет ауаның (оттектің мас. үлесі 21%) (қ.ж.) көлемі.

A) 70 л

B) 20 л

C) 15 л

D) 71,4 л

E) 80 л

 

04. Аниондардың тотықсыздандырғыш қасиеттерінің арту қатары

A) Te2- Se2- S2-

B) O2- S2- Se2-

C) Se2- Te2- Se2-

D) S2- O2- Te2-

E) Se2- Te2- S2-

 

05. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:

A) Cu + S →

B) Ca + S →

C) S + O2

D) C + S →

E) P + S →

 

06. Көміртек - тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

A) H2, Fe, Sі

B) O2, Fe, Cl2

C) O2, CaO, Br2

D) О2, H2, CuO

E) H2, Al, F2

 

07. C + HNO3 CO2 + NO + H2O реакциясына 6 моль тотықсыздандырғыш қатысса, тотықтырғыштың массасы

A) 63 г

B) 120 г 

C) 126 г

D) 54 г

E) 504 г

 

08. Тотығу-тотықсыздануға жатпайтын қосылу реакциясын табыңыз.

A) N2 + O2 NO

B) CaO + HCl → CaCl2 + H2O

C) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

D) CaCO3 CaO + CO2

E) NaOH + SO3 NaHSO4

 

09. Екеуі де тотығу-тотықсыздануға жатпайтын топты табыңыз:

A) CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O+ CO2.              MgO + SO3 → MgSO4.

B) H2O + Na → NaOH + H2.                             HgO → Hg + O2.

C) H2O + Mg → Mg(OH)2 + H2.                        CO2 + H2O → H2CO3.

D) CH4 + O2 → CO2 + H2O.                               CaСO3 CaO + CO2.

E) AgNO3 Ag + NO2 + O2.                            NaOH + CO2 NaHCO3.

 

10. Келесі қасиет осы химиялық реакцияға тән: катализдік емес, қайтымды, тотығу-тотықсыздану, гетерогенді.

A) H2O2 H2O + O2.

B) NO + O2 NO2.

C) N2 + O2 NO.

D) SO2 + O2 SO3.

E) Fe + H2O → Fe3O4 + H2.

 

11. Осы реакцияға келесі қасиет тән: катализдік емес, қайтымды, тотығу-тотықсыздану реакциясы емес.

A) HNO3 NO2 + H2O + O2.

B) SO2 + O2 SO3.

C) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2.

D) NO + O2 NO2.

E) Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2.

 

12. Тотығу-тотықсыздану реакциясы

A) Mg(OH)2  + 2HBr = MgBr2 + 2H2O

B) CuSO4 + BaCl2 = CuCl2 + BaSO4

C) MnSO4 + 2KOH = Mn(OH)2 + К2SO4

D) CaO + SiO2 = CaSiO3

E) 2KClO3 = 2 KCl + 3O2

 

13. Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы: 

A) N2, NH3

B) HNO3, NH3

C) NO, N2O5

D) NH3, HNO2

E) HNO3, N2

 

14. Атомның сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы берілген. Күшті тотықтырғышты анықтаңыз:

A) 2s2 2p5

B) 3s2 3p5

C) 4s2 4p6

D) 4s2 4p5

E) 2s2 2p4

 

15. Элементтің валенттілігі үшке, тотығу дәрежесі нольге тең молекуланы анықтаңыз:

A) BF3

B) N2

C) NH3

D) H2S

E) O2

 

16. Тотығу процесі:

A) Иондардың қосылуы.

B) Элементтің тотығу дәрежесінің өзгеруі.

C) Элементтің валенттілігінің өзгеруі.

D) Атом немесе иондардың электрон беруі.

E) Атом немесе иондардың электрон қосып алу процесі.

 

17. Тотықсыздану процесі:

A) Элементтердің валенттілігінің өзгеруі.

B) Атомдардың немесе иондардың электрон қосып алу процесі.

C) Иондардың косылуы.

D) Элементтердің тотығу дәрежесінің өзгеруі.

E) Атомдардың немесе иондардың электрон беруі.

 

18. Берілгендердің ішінен хромның тотығу дәрежесі "+6" болатын қосылысын табыңыз.

A) HCrO2.

B) K2Cr2O7.

C) Cr2(SO4)3.

D) Cr2O3.

E) Cr(OH)3.

 

19. Күкірттің тотығу дәрежесі "-2" болатын қосылысты анықтаңыз:

A) SO2.

B) H2S.

C) SO3.

D) H2SO4.

E) Na2SO3.

 

20. Химиялық реакцияда хромның тотығу дәрежесінің өзгеруі: NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O

A) "+3" "+2"

B) "+3" "+6"

C) "+2" "+6"

D) "-3" "+3"

E) "-3" "+1"


Жауабы

 

1. Fe + Cl2 = ... реакция теңдеуінде 0,9 моль тотықтырғышпен әрекеттескенде жұмсалған тотықсыздандырғыштың массасы

A) 33,6

Тотықсыздандырғыш болатын Fe, себебі ол Хлорға электрон береді және өзі тотығу реакциясына ұшырайды. 

X г

 

0.9 моль

 

 

2Fe

+

3Cl2

=

2FeCl3

112 г

 

3 моль

 

 

X = 33,6 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2. Массасы 16 г мыс (II) оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды. Түзілген мыстың массасы:

A) 12,8 г

 

16 г

 

 

 

X г

 

 

CuO

+

H2

=

Cu

+

H2O

80 г

 

 

 

64 г

 

 

X = 12,8 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

3. 10 л (қ.ж.) күкіртсутекті толық тотықтыруға қажет ауаның (оттектің мас. үлесі 21%) (қ.ж.) көлемі.

D) 71,4 л

 

10 л

 

Х л

 

 

 

 

2H2S

+

3O2

=

2SO2

+

2H2O

44,8 л

 

67,2 л

 

 

 

 

X = 15 л оттек

Ауа = 15 л * 100% / 21% = 71,4 л

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4. Аниондардың тотықсыздандырғыш қасиеттерінің арту қатары

B) O2-  S2-  Se2-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5. Реакция нәтижесінде күкірт тотықсыздандырғыш болатын реакция үрдісі:

C) S + O2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

6. Көміртек - тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

A) H2, Fe, Sі

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7. C + HNO3  CO2 + NO + H2O реакциясына 6 моль тотықсыздандырғыш қатысса, тотықтырғыштың массасы

E) 504 г

 

Тотықсыздандырғыш - C

Тотықтырғыш - HNO3

6 моль

 

X г

 

 

 

 

 

 

3С

+

4HNO3

=

3CO2

+

4NO

+

2H2O

3 моль

 

4*63 г

 

 

 

 

 

 

X = 504 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8. Тотығу-тотықсыздануға жатпайтын қосылу реакциясын табыңыз.

E) NaOH + SO3 NaHSO4. себебі элементтердің реакция нәтижесінде тотығу дәрежесі өзгерген жоқ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9. Екеуі де тотығу-тотықсыздануға жатпайтын топты табыңыз:

A) CaCO3 + HCl  CaCl2 + H2O+ CO2.

    MgO + SO3  MgSO4.

себебі элементтердің реакция нәтижесінде тотығу дәрежесі өзгерген жоқ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10. Келесі қасиет осы химиялық реакцияға тән: катализдік емес, қайтымды, тотығу-тотықсыздану, гетерогенді.

E) Fe + H2O  Fe3O4 + H2.

Басқа реакциялар гомогенді, яғни реакцияға қатысып жатқан заттар бір күйде, газ күйде. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

11. Осы реакцияға келесі қасиет тән: катализдік емес, қайтымды, тотығу-тотықсыздану реакциясы емес.

E) Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2.

Басқа реакциялар тотығу тотықсыздану, себебі реакция кезінде кей элементтердің тотығу дәрежесі өзгереді.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12. Тотығу-тотықсыздану реакциясы

E) 2KClO3 = 2 KCl + 3O2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

13. Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы: 

B) HNO3, NH3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14. Атомның сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы берілген. Күшті тотықтырғышты анықтаңыз:

A) 2s2 2p5

Күшті тотықтырғыш болуы үшін атом өзінің сыртқы қабатын толықтыруы үшін бір электрон жетіспеуі керек, яғни соңғы қабатта бес электрон болуы керек. Екіншіден, атомның сыртқы қабаты ядроға мүмкіндігінше жақын орналасуы керек, яғни екінші қабат. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

15. Элементтің валенттілігі үшке, тотығу дәрежесі нольге тең молекуланы анықтаңыз:

B) N2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16. Тотығу процесі:

D) Атом немесе иондардың электрон беруі.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17. Тотықсыздану процесі:

B) Атомдардың немесе иондардың электрон қосып алу процесі.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18. Берілгендердің ішінен хромның тотығу дәрежесі "+6" болатын қосылысын табыңыз.

B) K2Cr2O7.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

19. Күкірттің тотығу дәрежесі "-2" болатын қосылысты анықтаңыз:

B) H2S.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

20. Химиялық реакцияда хромның тотығу дәрежесінің өзгеруі:

NaCrO2 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + H2O

B) "+3" "+6"


Соңғы өзгеріс: Сенбі, 30 Қыркүйек 2023, 8:35