Тест сұрақтары (20 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Қанда ... жетіспеуі адамның деңсаулығына әсер етеді, қаназдық ауруы пайда болады. Байланысқан... көптеген тамақ өнімдерінде болады және бұл өнімдерді қаназдықтың алдын алу үшін тамақ рационына енгізу керек

A) хром

B) магний

C) никель

D) темір

E) бром

 

02. Темірдің құймаcы:

A) шойын

B) жез

C) хром

D) нейтрон

 

03. Сынап пен алюминий құймасы:

A) мальтоза

B) магналий

C) амальгама

D) қола

E) жез

 

04. Электролиз процесінде шығымы 32,5% 0,5 т алюминий алу үшін қажетті алюминий оксидінің массасы

A) 3,5 т

B) 2,5 т

C) 4,2 т

D) 2,9 т

E) 5,9 т

 

05. Құрамында 56 г темір бар темір (lll) оксидінің массасы

A) 40

B) 20

C) 120

D) 80

E) 190

 

06. Жер қыртысында ең көп таралған металл?

A) Fe

B) Ti

C) Al

D) Ca

E) Li

 

07. Қандай қатарда тек металдар орналасқан?

A) K, Zn, Fe

B) Si, Ca, Bi

C) Al, C, Cr

D) W, Os, B

E) F, Cl, Br


08. Al + 3O2 = 2Al2O3 реакциясы бойынша 1 моль алюминийден неше моль алюминий оксиді түзіледі?

A) 0,5 моль

B) 2 моль

C) 3 моль

D) 4 моль

E) 5 моль

 

09. Массасы 3,42 грамм сілтілік металл сумен әрекеттескенде қалыпты жағдайда 0,448 л сутегі бөлінді. Бұл қандай металл?

A) Na

B) Li

C) K

D) Rb

E) Cs

 

10. Негізгі топша металы Ме2О3 оксидін түзеді. Металл атомының қозбаған жағдайдағы валенттілік электрондарының конфигурациясы қалай болады?

A) ns2np1

B) ns2np3

C) ns2np2

D) ns1

E) ns2

 

11. Массасы 2,6 грамм темір мен 2,8 грамм күкірт әрекеттескен кезде түзілетін темір сульфидінің массасы қандай?

A) 2,04 г

B) 4,08 г

C) 8,8 г

D) 7,7 г

E) 7,17 г


12. Массасы 16 г Fe2O3 –ті алюминиймен тотықсыздандырғанда 71,1 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісін анықтаңдар.

A) 711 кДж

B) 152,32 кДж

C) 761,6 кДж

D) 1523,2 кДж

E) 561,6 кДж


13. Массасы 23,2 г Fe3O4-ті көміртегінің (ІІ) оксидімен тотықсыздандырғанда неше г темір түзіледі?

A) 1,68

B) 35,6

C) 11,2

D) 31,3

E) 41,2

 

14. 0,95 г темір (ІІІ) оксидін алу үшін қажетті темір гидроксидінің массасы:

A) 2,24г

B) 12,4г

C) 4,56г

D) 1,27г

E) 3,36г

 

15. Алюминийдің темір оксидімен (II) реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент:  

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 5


16. Массасы 53,5 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті тығыздығы 1,039 г/мл 8%–тті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі 

A) 659 мл

B) 654 мл

C) 674 мл

D) 224 мл

E) 448 мл


17. Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы  

A) алюминий дигидроксохлориді

B) алюминий гидроксохлориді

C) алюминий хлорид гидроксиді

D) алюминий гидроксодихлориді


18. Темір (ІІІ) хлориді гидролизінің екінші сатысындағы толық иондық теңдеуіндегі коэффиценттер қосындысы:

A) 8

B) 9

C) 4

D) 6

E) 7


19. Алюминийдің оттекте реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент: 

A) 4

B) 3

C) 6

D) 5

E) 2


20. Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі

A) қызыл

B) көк

C) сары

D) түссіз

E) қара


Жауабы

 

1. Қанда ... жетіспеуі адамның деңсаулығына әсер етеді, қаназдық ауруы пайда болады. Байланысқан... көптеген тамақ өнімдерінде болады және бұл өнімдерді қаназдықтың алдын алу үшін тамақ рационына енгізу керек

D) темір

 

2. Темірдің құймалары:

A) шойын

 

3. Сынап пен алюминий құймасы:

C) амальгама

 

04. Электролиз процесінде шығымы 32,5% 0,5 т алюминий алу үшін қажетті алюминий оксидінің массасы

D) 2,9 т

m( Al теориялық) = 0,5 × 100% / 32,5% = 1,54 т

X т

 

1,54 т

 

 

2Al2O3

=

4Al

+

3O2

204 г

 

108 г

 

 

Х = 2,9 т

 

05. Құрамында 56 г темір бар темір (lll) оксидінің массасы

D) 80

X г

 

56 г

Fe2O3

=

2Fe

160 г

 

112 г

Х = 80 г

 

6. Жер қыртысында ең көп таралған металл?

C) Al

 

7. Қандай қатарда тек металдар орналасқан?

A) K, Zn, Fe

 

8. Al + 3O2 = 2Al2O3 реакциясы бойынша 1 моль алюминийден неше моль алюминий оксиді түзіледі?

B) 2 моль

1 моль

 

 

 

X моль

Al

+

3O2

=

2Al2O3

1 моль

 

 

 

2 моль

X = 2 моль

 

9. Массасы 3,42 грамм сілтілік металл сумен әрекеттескенде қалыпты жағдайда 0,448 л сутегі бөлінді. Бұл қандай металл?

D) Rb

3,42 г

 

 

 

 

 

0,448 л

2Me

+

2H2O

=

2MeOH

+

H2

2Х г

 

 

 

 

 

22,4 л

2Х = 171 г

X = 85,5 г = Rb

 

10. Негізгі топша металы Ме2О3 оксидін түзеді. Металл атомының қозбаған жағдайдағы валенттілік электрондарының конфигурациясы қалай болады?

A) ns2np1

 

11. Массасы 2,6 грамм темір мен 2,8 грамм күкірт әрекеттескен кезде түзілетін темір сульфидінің массасы қандай?

B) 4,08 г

2,6 г

 

2,8 г

 

Х г

Fe

+

S

=

FeS

56 г

 

32 г

 

88 г

v (Fe) = 0,0464 моль

v (S) = 0,0875 моль

m (FeS) = 88 x 0.046 моль = 4.08 г

 

12. Массасы 16 грамм Fe2O3 – ті алюминиймен тотықсыздандырғанда 71,1 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісін анықтаңдар.

A) 711 кДж

16 г

 

 

 

 

 

 

 

71,1 кДж

Fe2O3

+

2Al

=

2Fe

+

Al2O3

+

Q

160 г

 

 

 

 

 

 

 

Х кДж

Х = 711 кДж

 

13. Массасы 23,2 грамм Fe3O4-ті көміртегінің (ІІ) оксидімен тотықсыздандырғанда неше грамм темір түзіледі?

D) 31,3;

43,2 г

 

 

 

X г

 

 

Fe3O4

+

4CO

=

3Fe

+

4CO2

232

 

 

 

168 г

 

 

X = 31,3 г

 

14. 0,95 г темір (ІІІ) оксидін алу үшін қажетті темір гидроксидінің массасы:

D) 1,27г

Х г

 

0,95 г

 

 

2Fe(OH)3

=

Fe2O3

+

3H2O

2*107

 

160

 

 

X = 1.27 г

 

15. Алюминийдің темір оксидімен (II) реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент:  

A) 2

2Al + 3FeO = Al2O3 + 3Fe

 

16. Массасы 53,5 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті тығыздығы 1,039 г/мл 8%–тті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі 

A) 659 мл

 

53,5 г

 

Х г

 

 

 

 

Fe(OH)3

+

3HCl

=

FeCl3

+

3H2O

107 г

 

3*36.5

 

 

 

 

X = 54.57 г

V = m / p = 54.57 / 0.08 / 1.039 = 659 мл

 

17. Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы  

A) алюминий дигидроксохлориді


18. Темір (ІІІ) хлориді гидролизінің екінші сатысындағы толық иондық теңдеуіндегі коэффиценттер қосындысы:

A) 8

 

Үш сатылы гидролиз (молекулалық теңдеу):

1. Fe3+ + HOH = FeOH2+ + H+

2. FeOH2+ + HOH = Fe(OH)2+ + H+

3. Fe(OH)2+ + HOH = Fe(OH)3 + H+

 

Екінші сатының толық иондық теңдеуі:

Fe3+ + OH- + H+ + OH- = Fe3+ + 2OH- + H+

 

19. Алюминийдің оттекте реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент: 

A) 4

4Al + 3O2 = 2Al2O3

 

20. Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі

A) қызыл

Al2(SO4)3 + 6HOH = 2Al(OH)3↓ + 3H2SO4

Al(OH)3 тұнбаға түседі, ал H2SO4 ерітіндіде қалады, яғни ерітінді ортасы қышқылдық. Лакмус түсі қызыл

 


Соңғы өзгеріс: Сенбі, 30 Қыркүйек 2023, 10:12