Тест сұрақтары (23 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Массасы 5 кг антрацитті жаққанда 8,93 м3 көмірқышқыл газы түзілді. Антрациттегі көміртектің массалық үлесі; Антрицит – көмірдің бір түрі; C + O2 = CO2

A) 96

B) 56

C) 87

D) 90

E) 88


02. Автомобиль карбюраторында 1 кг жанармай жанған сайын ауаға 800 г көмірқышқыл газы бөлінеді. 100 кг жанармай жанғанда бөлінетін көмірқышқыл газы массасы (кг); Жанармайдың нақты формуласы жоқ, сондықтан бұл есепте реакция жазу қажет емес

A) 87

B) 80

C) 45

D) 67

E) 50


03. 40 г көмір оттегінің аз мөлшерінде жаққан кезде иіс газы CO түзіледі. Көмірді жағуға жұмсалған ауаның көлемі (ауада оттек 21%); C + O2 = CO

A) 177,78

B) 200

C) 677

D) 150

E) 166,7

 

04. Массасы 6,4 г аммоний нитритін қыздырғанда түзілген азоттың көлемі (қ.ж); NH4NO2 = N2 + H2O

A) 0,56

B) 1,12

C) 4,48

D) 3,36

E) 2,24

 

05. Құрамында 92% кальций карбонаты бар 200 г әктасты CaCO3 өртегенде бөлінетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж); CaCO3 = CaO + CO2

A) 33,6

B) 11,2

C) 22,4

D) 44,2

E) 41,2


06. Массасы 20 г көмір жанғанда 33,6 л газ түзілетін болса, көмірдің тазалығы қандай? C + O2 = CO2

A) 90

B) 80

C) 78

D) 50

E) 43

 

07. Құрамында 80% таза күкірті бар 200 г затты жаққанда қанша күкіртті газ түзіледі. S + O2 = SO2

A) 112

B) 98

C) 45

D) 134

E) 87

 

08. Реакция нәтижесінде 0,5 л оттегін алу үшін қанша бертолле тұзы қажет (г)?

A) 1,83

B) 8,9

C) 23

D) 55

E) 89


09. Oттегінің сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы

A) 8

B) 16

C) 89

D) 13

E) 10

 

10. Көмірқышқыл газының CO2 оттекпен салыстырғандағы тығыздығы қандай?

A) 8,9

B) 3,42

C) 1,375

D) 8,76

E) 9,5


11. Массасы 8,8 г көмірқышқыл газының қалыпты жағдайда алатын көлемін, молекула санын және зат мөлшерін анықтаңдар.

A) 1,204 × 10²²; 0,2 моль; 4,48 л

B) 12,04 × 10²²; 0,8 моль; 33,6л

C) 1,204 × 10²²; 23,4 моль;

D) 1,204 × 10²²; 5,6 моль; 7 л

E) 1,204 × 10²²; 5,6 моль; 17 л

 

12. Зат мөлшері 0,5 моль аммиактың NH3 көлемін, массасын, молекула санын есептеңдер.

A) 11,2 л; 8,5 г; 3,01 × 10²³

B) 23,4 л; 6,7 г; 2,04 × 10²³

C) 5,6 л; 78 г; 234 × 10²³

D) 9,8 л; 567 г; 3,01 × 10²³

E) 19,8 л; 567 г; 3,01 × 10²³

 

13. Бірдей жағдайда тең көлемде алынған газдардың массаларының қатынасын ... дейді

A) салыстырмалы тығыздық

B) молекула саны

C) атомдық масса

D) нейтрон саны

E) терісэлектрлік


14. Хлордың Cl2 оттекпен салыстырғандағы тығыздығы

A) 2,2

B) 2,5

C) 3,4

D) 6,7

E) 9,8


15. Күрделі газдар

A) H2, Cl2

B) MgSO4, Br2

C) CO2, SO2, CH4

D) Н2, О2

E) Cl2, О2


16. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,52-ге тең газдың молекулалық массасы

A) 84

B) 44

C) 35

D) 25

E) 75


17. Зертханада сутекті:

A) темір мен су    

B) натрий мен су 

C) кальций оксиді сумен

D) мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде алынады.

E) мұнай екіншілік өндіріп


18. Көлемі 5,6 л оттегінің (қ.ж.) массасы

A) 8 кг

B) 32 г

C) 0,004 кг

D) 8 г

E) 0,016 кг

 

19. Массасы 10,6 г натрий карбонатын тұз қышқылымен әркеттестіргенде, қ.ж. түзілген CO2 көлемі Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

A) 3,29 л

B) 9,75 л

C) 4,48 л

D) 2,24 л

E) 6,62 л

 

20. Өндірісте сутекті:

A) метаннан   

B) суды айыру арқылы  

C) металмен қышқыл әрекеттескенде 

D) металл мен су әрекеттескенде алады

E) мұнайдан

 

21. 2л пропан және пропеннен түзілген қоспа 250 г 3,2% бромды суды түссіздерген. Қоспа құрамындағы әр газдың көлемдік үлесі (%)  

A) 44, 56

B) 40, 60

C) 50, 50

D) 30, 70

E) 35, 65

 

22. Су электр тоғының әсерінен сутек пен оттекке айырылады. Түзілген газдардың көлемдік қатынастары:

A) H2 : O2 = 1 : 2.

B) H2 : O2 = 3 : 2.

C) H2 : O2 = 2 : 1.

D) H2 : O2 = 2 : 3.

E) H2 : O2 = 1 : 1.

 

23. Реакция өнімі шығуының көлемдік үлесі 80%-ке тең жағдайда оттегінің 672 л (қ.ж.) алынатын калий хлоратының массасы:

A) 2041,7 г

B) 1541,7 г

C) 2450,0 г

D) 1633,1 г

E) 2253,1 г


Жауаптары


1. Массасы 5 кг антрацитті жаққанда 8,93 м3 көмірқышқыл газы түзілді. Антрациттегі көміртектің массалық үлесі

Антрицит – көмірдің бір түрі

C + O2 = CO2

A) 96

1 м3 = 1000 л

Х кг

 

 

 

8,96 м3

C

+

О2

=

СО2

12 г

 

 

 

22,4 л

Х = 4,8 кг

w(C) = 4,8 кг / 5 кг ∙100% = 96%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

2. Автомобиль карбюраторында 1 кг жанармай жанған сайын ауаға 800 г көмірқышқыл газы бөлінеді. 100 кг жанармай жанғанда бөлінетін көмірқышқыл газы массасы (кг)

B) 80

1 кг жанармай --- 800 г көмірқышқыл газы

100 кг жанармай --- х г көмірқышқыл газы

Х = 8000 г = 80 кг көмірқышқыл газы

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

3. 40 г көмір оттегінің аз мөлшерінде жаққан кезде иіс газы CO түзіледі. Көмірді жағуға жұмсалған ауаның көлемі (ауада оттек 21%)

2C + O2 = 2CO

A) 177,78

40 г

 

Х л

 

 

+

О2

=

2СО

24 г

 

22,4 л

 

 

Х = 37,34 л

V (ауа) = 37,34 л × 100% / 21% = 177,8 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

4. Массасы 6,4 г аммоний нитритін қыздырғанда түзілген азоттың көлемі (қ.ж)

NH4NO2 = N2 + H2O

E) 2,24

6,4 г

 

X л

 

 

NH4NO2

=

N2

+

2H2O

64 г

 

22,4 л

 

 

X = 2,24 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

5. Құрамында 92% кальций карбонаты бар 200 г әктасты өртегенде бөлінетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж)

CaCO3 = CaO + CO2

E) 41,2

m (CaCO3) = 200 г ∙ 98% / 100% = 184 г

184 г

 

 

 

X л

CaCO3

=

CaO

+

CO2

100 г

 

 

 

22,4 л

Х = 41,2 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

6. Массасы 20 г көмір жанғанда 33,6 л газ түзілетін болса, көмірдің тазалығы қандай?

C + O2 = CO2

A) 90

Х г

 

 

 

33,6 л

C

+

О2

=

СО2

12 г

 

 

 

22,4 л

Х = 18 г

w (C) = 18 г / 20 г × 100% = 90%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

7. Құрамында 80% таза күкірті бар 200 г затты жаққанда қанша күкіртті газ түзіледі.

S + O2 = SO2

A) 112

m (S) = 200 г ∙ 80% / 100% = 160 г

160 г

 

 

 

X л

S

+

O2

=

SO2

32 г

 

 

 

22,4 л

X = 112 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

8. Реакция нәтижесінде 0,5 л оттегін алу үшін қанша бертолле тұзы қажет?

A) 1,83

X г

 

 

 

0,5 г

2KClO3

=

2KCl

+

3O2

245 г

 

 

 

67,2 г

Х = 1,83 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

9. Oттегінің сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы

B) 16

D = M(O2) / M(H2) = 32 / 2 = 16

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

10. Көмірқышқыл газының оттекпен салыстырғандағы тығыздығы қандай?

C) 1,375

D = MO2) / M2) = 44 / 32 = 1,375

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

11. Массасы 8,8 г көмірқышқыл газының қалыпты жағдайда алатын көлемін, молекула санын және зат мөлшерін анықтаңдар.

A) 1,204×10²²; 0,2 моль; 4,48 л

v = 8,8 / 44 = 0,2 моль

V = 0,2 моль × 22,4 = 4,48 л

N = 0,2 моль × 6,02x10²³ = 1,204×10²²

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

12. Зат мөлшері 0,5 моль аммиактың көлемін, массасын, молекула санын есептеңдер.

A) 11,2 л; 8,5 г; 3,01×10²³

m = 0,5 моль x 17 = 8,5 г

V = 0,5 моль x 22,4 = 11,2 л

N = 0,5 моль x 6,02x10²³ = 3,01x10²³

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

13. Бірдей жағдайда тең көлемде алынған газдардың массаларының қатынасын ... дейді

A) салыстырмалы тығыздық

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

14. Хлордың оттекпен салыстырғандағы тығыздығы

A) 2,2

D = M(Сl2) / M(O2) = 71 / 32 = 2,2

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

15. Күрделі газдар

C) CO2, SO2, CH4

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

16. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,52-ге тең газдың молекулалық массасы

B) 44

M(газ) = DM(ауа) = 1,52 ∙ 29 = 44

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

17. Натрий карбонатынан көлемі 27 л көмірқышқыл газын алу үшін, жұмсалған тығыздығы 1,1 г/мл 20%-дық тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі (мл)

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

E) 200

 

 

Х г

 

 

 

 

 

27 л

Na2CO3

+

HCl

=

NaCl

+

H2O

+

CO2

 

 

36,5 г

 

 

 

 

 

22,4 л

Х = 44 г

m(ерітінді) = m (еріген зат) × 100% / w = 44 × 100 / 20 = 220

V(ерітінді) = m(ерітінді) / p(ерітінді= 220 / 1,1 = 200 мл

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

18. Көлемі 5,6 л оттегінің (қ.ж.) массасы

D) 8 г

v(O2) = 5,6 / 22,4 = 0,25 моль

m(O2) = 0,25 моль × 32 г/моль = 8 г = 0,008 кг

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

19. Массасы 10,6 г натрий карбонатын тұз қышқылымен әркеттестіргенде, қ.ж. түзілген CO2 көлемі

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

D) 2,24 л

10,6 г

 

 

 

 

 

 

 

X л

Na2CO3

+

HCl

=

NaCl

+

H2O

+

CO2

106 г

 

 

 

 

 

 

 

22,4 л

X = 2,24 л

 

20. Өндірісте сутекті:

B) суды айыру арқылы  


21. 2л пропан C3H8 және пропеннен C3H6 түзілген қоспа 250 г 3,2% бромды суды түссіздерген. Қоспа құрамындағы әр газдың көлемдік үлесі (%)

C3H8 + Br2 = реакция жүрмейді

C3H6 + Br2 = C3H6Br2

 

m (Br2) = 250 * 0.032 = 8 г

Х л

 

8 г

 

 

C3H6

+

Br2

=

C3H6Br2

22.4 л

 

160 г

 

 

X = 1,12 л C3H6

V (C3H8) = 2 - 1.12 = 0.88 л

φ (C3H6) = 1.12 / 2 * 100% = 56%

φ (C3H6) = 100 - 56 = 44%

 A) 44, 56

 

22. Су электр тоғының әсерінен сутек пен оттекке айырылады. Түзілген газдардың көлемдік қатынастары:

C) H2 : O2 = 2 : 1.

2H2O = 2H2 + O2

 

23. 840 л газ қоспасы құрамында көлемдік үлесі 80%-ке тең оттек бар. Осы оттекке сәйкес келетін калий хлоратының массасы:

C) 2450 г

V (O2) = 840 * 0.8 = 672 

X г

 

 

 

672 г

2KClO3

=

2KCl

+

3O2

245 г

 

 

 

67,2 г

Х = 2450 г

Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 12:46