Тест сұрақтары (30 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Электртерістілігі бірдей бейметалдар арасында түзілген байланысты анықтаңыз.

A) Иондық

B) Металдық

C) Ковалентті полюсті

D) Сутектік

E) Ковалентті полюссіз


02. Молекуласы әртүрлі бейметалл атомдарынан тұратын заттарда қандай байланыс болатынын көрсетіңіз.

A) Ковалентті полюсті

B) Ковалентті полюссіз

C) Иондық

D) Донорлы-акцепторлы

E) Сутектік

 

03. HCl молекуласындағы сигма байланыс саны

A) 1

B) 8

C) 0

D) 3

E) 2

 

04. Ортақ электрон жұбы түзілу арқылы іске асатын химиялық байланыс.

A) KCl, NaI, MgCl2

B) Cl2, H2O, HCl

C) Cl2, NaI, NaBr

D) CaC2, O2, Fe

E) Na, K, Ca


05. Электростатикалық тартылыс күші әсерінен түзілетін байланысты көрсетіңіз.

A) Металдық

B) Ковалентті

C) Физикалық

D) Иондық

E) Сутектік

 

06. Нағыз металдар (I, IIA) мен нағыз бейметалдардың (Vl-VIIA) арасында пайда болатын байланыс түрі.

A) Металдық

B) Ковалентті

C) Донорлы

D) Бейметалдық

E) Иондық

 

07. Ковалентті полюсті байланысқа жататын зат:

A) Ag

B) NaOH

C) Al2O3

D) O3

E) PH3

 

08. Иондық байланыс түзетін заттарға тән физикалық қасиет

A) сұйықтар, балқу температурасы аз

B) қиын балқығыш, қатты

C) газдар, балқу темпеартурасы төмен

D) қатты, балқу температурасы әр түрлі

E) өте қатты, суда еримейді

 

09. N2 молекуласындағы сигма байланыс саны (N N)

A) 2

B) 8

C) 4

D) 1

E) 3


10. Катиондар мен аниондар арасындағы тартылыс күші әсерінен түзілетін байланысқа мысал келтіріңіз.

A) Cl2, Br2, H2

B) NaCl, KBr, LiBr

C) H2O, NH3, KCl

D) H2S, S

E) HF, HCl, H2O


11. Бос электрондар арқылы түзілетін химиялық байланыс түрі.

A) Металдық

B) Сутектік

C) Ковалентті полюссіз

D) Ковалентті полюсті

E) Иондық


12. Молекулааралық сутектік байланыс тән:

A) H2O

B) HCl

C) HI

D) Br2

E) NH4Cl


13. Сутектік байланыс арқылы байланысқан қосылыстарды көрсетіңіз:

A) Cl2, Br2, I2

B) NaCl, KCl, CaCl2

C) NH3, H2O, Na2O

D) HF, HCl, H2O

E) NH3, H2O


14. Донорлы-акцепторлы механизм бойынша байланысқан қосылысты табыңыз.

A) N2

B) KI

C) H2O

D) H3O

E) KOH, NaOH

 

15. Ковалентті, иондық және сутектік байланыстарды түзе алатын элемент

A) Br

B) F

C) J

D) S

E) Cl

 

16. Осы байланыстың әсерінен су бөлме температурасында сұйық күйде болады

A) Сутектік

B) Ковалентті полюсті

C) Иондық

D) Донорлы-акцепторлы

E) Металдық


17. NH3 молекуласындағы химиялық байланыс түрі

A) металдық

B) Донорлы-акцепторлы

C) Ковалентті полюссіз

D) Ковалентті полюсті

E) Иондық

 

18. Қосылыстардың ішінен ковалентті полюссіз байланыс арқылы байланысқан қосылыстарды табыңыз: 1.Na; 2.Br2; 3.NaI; 4.F2; 5.HCl

A) 2,3

B) 2,4

C) 1,5

D) 3,4

E) 1,2


19. Су және фторсутек молекулаларының қасиеттерінің ерекше болу себебі:

A) Ковалентті полюсті байланыс түзуі

B) Сутектік байланыс түзілуі

C) Иондық байланыс түзуі

D) Металдық байланыс түзуі

E) Ковалентті полюссіз байланыс түзуі

 

20. A элементі екі, ал B элементі бір валентті болатын иондық қосылыс

A) хлорсутек HCl

B) фторсутек HF

C) кальций хлориді CaCl2

D) алюминий гидроксиді Al(OH)2

E) натрий хлориді NaCl


21. Иондық тор түзбейтін зат:

A) натрий гидрооксиді NaOH

B) күкірт қышқылы H2SO4

C) магний оксиді MgO

D) мыс (II) сульфаты CuSO4

E) калий ацетаты CH3COOK


22. Хлор атомы металдармен түзетін байланыс

A) иондық

B) ковалентті полюсті

C) коваленті полюссіз

D) сутектік

E) металдық


23. Ковалентті полюссіз байланысқа жататын зат:

A) Cl2

B) Na2O

C) Fe(OH)3

D) SO3

E) Al


24. Ковалентті полюсті байланысы бар қосылыс:

A) аммиак NH3

B) мырыш сульфиді ZnS

C) кальций фториді CaF2

D) сутек H2

E) натрий бромиді NaBr

 

25. Металдық кристалл торын түзбейтін зат:

A) мырыш.

B) күміс.

C) натрий.

D) мыс.

E) көміртек.


26. Сутектік байланыс:

A) иіс газының CO молекулалары арасында пайда болады.

B) метанның CH4 молекулалары арасында пайда болады.

C) су молекулалары арасында пайда болады.

D) көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады.

E) сутектің молекулалары арасында пайда болады.

 

27. CaF2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі

A) ковалентті полюсті

B) ковалентті полюссіз

C) сутектік

D) донорлы акцепторлы

E) иондық


28. Ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін химиялық байланыс

A) металдық

B) сутектік

C) молекулалық

D) ковалентті

E) иондық

 

29. Теріс электрлігі бірдей атомдардың арасында ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін байланыс

A) ковалентті полюсті

B) ковалентті полюссіз

C) сутектік

D) металдық

E) иондық


30. Калий бромидіндегі KBr химиялық байланыс түрі:

A) металдық

B) иондық

C) ковалентті полюсті

D) ковалентті полюссіз

E) донор-акцепторлы


Жауабы 


1. Электртерістілігі бірдей бейметалдар арасында түзілген байланысты анықтаңыз.

E) Ковалентті полюссіз

 

2. Молекуласы әртүрлі бейметалл атомдарынан тұратын заттарда қандай байланыс болатынын көрсетіңіз.

A) Ковалентті полюсті

 

3. HCl молекуласындағы сигма байланыс саны

A) 1


4. Ортақ электрон жұбы түзілу арқылы іске асатын химиялық байланыс.

B) Cl2, H2O, HCl

 

5. Электростатикалық тартылыс күші әсерінен түзілетін байланысты көрсетіңіз.

D) Иондық

 

6. Нағыз металдар (I,IIA) мен нағыз бейметалдардың (Vl-VIIA) арасында пайда болатын байланыс түрі.

E) Иондық


7. Ковалентті полюсті байланысқа жататын зат:

EPH3


8. Иондық байланыс түзетін заттарға тән физикалық қасиет

B) қиын балқығыш, қатты


9. N2 молекуласындағы сигма байланыс саны (N  N)

D) 1


10. Катиондар мен аниондар арасындағы тартылыс күші әсерінен түзілетін байланысқа мысал келтіріңіз.

B) NaCl, KBr, LiBr

 

11. Бос электрондар арқылы түзілетін химиялық байланыс түрі.

A) Металдық

 

12. Молекулааралық сутектік байланыс тән:

A) H2O

 

13. Сутектік байланыс арқылы байланысқан қосылыстарды көрсетіңіз:

E) NH3, H2O

 

14. Донорлы-акцепторлы механизм бойынша байланысқан қосылысты табыңыз.

D) H3O

 

15. Кешентүзуші жанына шоғырланған бөлшектер:

A) Лигандтар

 

16. Осы байланыстың әсерінен су бөлме температурасында сұйық күйде болады

A) Сутектік

 

17. NH3 молекуласындағы химиялық байланыс түрі

D) Ковалентті полюсті

 

18. Қосылыстардың ішінен ковалентті полюссіз байланыс арқылы байланысқан қосылыстарды табыңыз:

1.Na; 2.Br2; 3.NaI; 4.F2; 5.HCl

B) 2,4

 

19. Су және фторсутек молекулаларының қасиеттерінің ерекше болу себебі:

B) Сутектік байланыс түзілуі

 

20. A элементі екі, ал B элементі бір валентті болатын иондық қосылыс

C) кальций хлориді CaCl2

 

21. Иондық тор түзбейтін зат:

B) күкірт қышқылы H2SO4

 

22. Хлор атомы металдармен түзетін байланыс

A) иондық

 

23. Ковалентті полюссіз байланысқа жататын зат:

A) Cl2

 

24. Ковалентті полюсті байланысы бар қосылыс:

A) аммиак NH3

 

25. Металдық кристалл торын түзбейтін зат:

E) көміртек.

 

26. Сутектік байланыс:

C) су молекулалары арасында пайда болады.

 

27. CaF2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі

E) иондық

 

28. Ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін химиялық байланыс

D) ковалентті

 

29. Теріс электрлігі бірдей атомдардың арасында ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін байланыс

A) ковалентті полюсті

 

30. Калий бромидіндегі KBr химиялық байланыс түрі:

B) иондық


Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 1:07