Тест сұрақтары (25 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Күкірт қышқылын бейтараптауға қай затты қолдануға болады?

A) HNO3

B) Ba(OH)2

C) K2CO3

D) NaHSO4

E) дұрыс жауабы жоқ


02. Магнийдің генетикалық қатары

A) MgO Mg MgSO4

B) Mg MgCl2 Mg(OH)2

C) Mg MgO Mg(OH)2

D) Mg(OH)2 MgO MgCl2

E) MgSO4 Mg MgO


03. Калийдің генетикалық қатары

A) KCl KOH K

B) K K2O KOH

C) K2O K K2O

D) KOH K KCl

E) K KCl KOH


04. Күкірттің генетикалық қатары

A) SO2 S SO3 H2SO4

B) H2SO4 SO3 S SO2

C) S SO2 SO3 H2SO4

D) SO3 S SO2 H2SO4

E) H2SO4 SO2 SO3 S


05. Алюминийдің генетикалық қатары

A) Al Al2O3 H3AlO3 Na3AlO3

B) Al(OH)3 Al2O3 AlCl3 Al

C) AlCl3 Al2O3 Al Al(OH)3

D) Al AlCl3 Al(OH)3 AlCl3

E) Al2O3 Al Al(OH)3 AlCl3

 

06. Э ЭO ЭO2 сызба-нұсқаға сәйкес қатар

A) Na Na2O2 Na2O

B) C CO2 CO

C) S SO3 SO2

D) C CO CO2

E) N2 N2O NO2

 

07. 30 г мырыш пен мырыш оксидінің қоспасын күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде 2,24 л сутегі бөлінеді. Қоспадағы мырыш оксидінің массалық үлесі (%)

A) 34,41

B) 68,83

C) 78,83

D) 39,16

E) 58,88

 

08. 39 г мыс пен мырыш құймасын тұз қышқылымен өңдегенде 6,72 л газ бөлінсе, құймадағы мыстың массалық үлесі (%)

A) 50

B) 65

C) 47

D) 43

E) 58


09. Өзгерістер тізбегіндегі айырылу реакциялары Al(OH)3  → Al2O3  AlCl3  Al(NO3)3  Al2O3

A) 3

B) 2, 4

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 1


10. A) Э+O2 Э3O4 ;б) Э(OH)2+O2+H2O Э(OH)3 реакцияларына қатысатын элемент

A) Ba

B) Al

C) Mg

D) Ca

E) Fe

 

11. Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакциялар CuO  → CuCl2  → Cu(OH)2  → CuSO4  → Cu3(PO4)2

A) 2, 4

B) 3

C) 1

D) 5, 3

E) 2, 3

 

12. Өзгерістер тізбегіндегі қышқыл тұз түзілетін реакция P2O5  → H3PO4  → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4

A) 1, 4

B) 1, 2

C) 1, 3

D) 4, 3

E) 2, 3

 

13. Өзгерістер тізбегіндегі негіздік тұз түзілетін реакция Al2O3  → AlCl3  → Al(OH)3 → AlOHSO4  → Al2(SO4)3

A) 1

B) 3

C) 2

D) 4

E) 1,2

 

14. Салыстырмалы молекулалық массалары осы рет бойынша 107 160 242 болатын Э(OH)3 Э2O3 Э(NO3)3 өзгерістеріне қатысатын элемент

A) Mn

B) Nі

C) Cr

D) Al

E) Fe

 

15. Салыстырмалы молекулалық массалары 392 103 158,5 болатын Э2(SO4)3 Э(OH)3 ЭCl3 қосылыстарын түзетін элемент

A) Co

B) Cr

C) Mn

D) Al

E) Fe

 

16. Кальций гидроксиді мына заттардың қайсысымен реакцияланады?

A) CO2

B) CuO

C) NaNO3

D) NaOH

E) О3


17. Егер элементтің оксиді ЭО және оның молекулалық массасы 40 болса, онда оның сульфатының молекулалық массасы

A) 303

B) 233

C) 160

D) 120

E) 152

 

18. Сутек түзілмейтін реакция

A) H2SO3 + Na ®

B) H2SO3 + Ag ®

C) HCl + Ca ®

D) H2S + Na ®

E) H2SO4 + K ®

 

19. Барлығы да тұз қышқылымен әрекеттесетін заттар қатары

A) Fe, Ca(OH)2, KNO2

B) Al, Mg(OH)2, NaCl

C) Zn, Fe(OH)2, KNO3

D) Cu, Al(OH)3, HCl

E) Ag, Mg(OH)2, K2S


20. Мына [PO4]3- қышқыл қалдығының атын атаңыз:

A) Карбонат

B) Хлорид

C) Нитрат

D) Сульфат

E) Фосфат

 

21. Сілтіні алу әдісі:

A) металл мен қышқылды әрекеттестіру

B) белсенді металды сумен әрекеттестіру

C) мыс (II)оксидін сумен әрекеттестіру

D) негіз бен тұзды әрекеттестіру

E) металды тұзбен әрекеттестіру

 

22. Сумен әрекеттескенде сілті түзетін зат:

A) Na2O

B) Fe2O3

C) FeO

D) Al2O3

E) CuO

 

23. AlCl3 және KOH әрекеттесуін көрсететін теңдеудегі коэффициенттерінің қосындысы:

A) 7.

B) 5.

C) 8.

D) 9.

E) 4.


24. Na2O + SO2 реакция өнімі…

A) Na2SO4     

B) NaSO4    

C) Na2SO3     

D) NaSO3     

E) Na2S2O3


25. Негіздік оксидтер қышқылдармен әрекеттескенде не түзіледі?

A) қышқыл, қышқылдық оксид   

B) негіз, су   

C) су, көмірқышқыл газы    

D) тұз,негіз   

E) тұз, су


 

Жауабы


1. Күкірт қышқылын бейтараптауға қай затты қолдануға болады?

B) Ba(OH)2

 

2. Магнийдің генетикалық қатары

C) Mg MgO Mg(OH)2

 

3. Калийдің генетикалық қатары

B) K K2O KOH

 

4. Күкірттің генетикалық қатары

C) S SO2 SO3 H2SO4

 

5. Алюминийдің генетикалық қатары

A) Al Al2O3 H3AlO3 Na3AlO3

 

6. Э ЭO ЭO2 сызба-нұсқаға сәйкес қатар

D) C CO CO2


7. 30 г мырыш пен мырыш оксидінің қоспасын күкірт қышқылымен әрекеттестіргенде 2,24 л сутегі бөлінеді. Қоспадағы мырыш оксидінің массалық үлесі (%)

C) 78,83

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

X г

 

 

 

 

 

2,24 л

Zn

+

H2SO4

=

ZnSO4

+

H2

65 г

 

 

 

 

 

22,4 л

X = 6,5 г

m(ZnO) = 30 - 6,5 = 23,5 г

w = 23,5 / 30 ∙ 100% = 78,83%


8. 39 г мыс пен мырыш құймасын тұз қышқылымен өңдегенде 6,72 л газ бөлінсе, құймадағы мыстың массалық үлесі (%)

A) 50

Тек Zn реакцияға түскеді, себебі мыстың активтігі сутектен төмен және сутектің орнын баса алмайды.

X г

 

 

 

 

 

6,72 л

Zn

+

2HCl

=

ZnCl2

+

H2

65 г

 

 

 

 

 

22,4 л

X = 19,5 г

m(Cu) = 39 - 19,5 = 19,5 г

w(Cu) = 19,5 / 39 × 100= 50%


9. Өзгерістер тізбегіндегі айырылу реакциялары

Al(OH)3  → Al2O3  AlCl3  Al(NO3)3  Al2O3

C) 1, 4

 

10. A) Э+O2 Э3O4

б) Э(OH)2+O2+H2O Э(OH)3

реакцияларына қатысатын элемент

E) Fe

 

11. Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакциялар

CuO  → CuCl2  → Cu(OH)2  → CuSO4  → Cu3(PO4)2

A) 2, 4

 

12. Өзгерістер тізбегіндегі қышқыл тұз түзілетін реакция

P2O5  → H3PO4  → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na3PO4

E) 2, 3

 

13. Өзгерістер тізбегіндегі негіздік тұз түзілетін реакция

Al2O3  → AlCl3  → Al(OH)3 → AlOHSO4  → Al2(SO4)3

B) 3

 

14. Салыстырмалы молекулалық массалары осы рет бойынша 107 160 242 болатын Э(OH)3 Э2O3 Э(NO3)3 өзгерістеріне қатысатын элемент

E) Fe

M(Э(OH)3) = X + 17 ∙ 3 = 107; X = 56 = Fe

 

15. Салыстырмалы молекулалық массалары 392 103 158,5 болатын Э2(SO4)3 Э(OH)3 ЭCl3 қосылыстарын түзетін элемент

B) Cr

 

16. Кальций гидроксиді мына заттардың қайсысымен реакцияланады?

A) CO2


17. Егер элементтің оксиді ЭО және оның молекулалық массасы 40 болса, онда оның сульфатының молекулалық массасы

D) 120

Элемент II валентті, яғни сульфат формуласы ЭSO4 болады

Ar = 40 - Ar (O) =  40 - 16 = 24

Mr (ЭSO4) = 24 + 32 + 64 = 120

 

18. Сутек түзілмейтін реакция

B) H2SO3 + Ag 


19. Барлығы да тұз қышқылымен әрекеттесетін заттар қатары

A) Fe, Ca(OH)2, KNO2

 

20. Мына [PO4]3- қышқыл қалдығының атын атаңыз:

E) Фосфат

 

21. Сілтіні алу әдісі:

B) белсенді металды сумен әрекеттестіру

 

22. Сумен әрекеттескенде сілті түзетін зат:

A) Na2O

 

23. AlCl3 және KOH әрекеттесуін көрсететін теңдеудегі коэффициенттерінің қосындысы:

C) 8.

 

24. Na2O + SO2 реакция өнімі…

C) Na2SO3     

 

25. Негіздік оксидтер қышқылдармен әрекеттескенде не түзіледі?

E) тұз, су


Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 1:22