Тест сұрақтары (13 сұрақ)

(Тест сұрақтарының жауаптары төменде, есептердің шығарылу жолы да көрсетілген)


01. Массасы 1 г сутек газын хлормен синтездеу арқылы 32 г хлорсутек газы алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің массалық үлесін (%) анықтаңдар.

A) 87,67

B) 56,67

C) 89,67

D) 48,67

E) 100,67

 

02. Темір (ІІІ) оксидін 100,8 л сутегімен тотықсыздандырды. Алынған өнімнің шығымы 85% болса, темірдің массасы

A) 145

B) 89

C) 142,8

D) 345

E) 98

 

03. Әскери уландырғыш зат фосгенді COCl2 мына реакция арқылы алады CO + Cl2 = COCl2. 224 мл хлордан 200 мл фосген алынды. Өнімнің шығымы %

A) 89

B) 45

C) 34

D) 87

E) 90


04. 61,25 г калий хлоратын ыдыратқанда шығымы 65% болса, түзілетін газдың көлемі

A) 56

B) 87

C) 10,92

D) 66,4

E) 55

 

05. Өнімнің практикалық шығымы 78% болса, 0,36 моль тотықтырғыш калий перманганаты мен тұз қышқылы әрекеттескенде бөлінген газ көлемі. 2 KMNO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

A) 14,01

B) 15,6

C) 19

D) 15,72

E) 24,5

 

06. 14,2 г фосфор (V) оксиді мен судың әркеттесуі нәтижесінде 18 г қышқыл түзілген болса, өнімнің шығымы

A) 78,4%

B) 69,8%

C) 74,8%

D) 84,9%

E) 91,8%

 

07. Егер өнімнің шығымы 11% болса, онда 30 л азот сутекпен әрекеттескен кезде түзілген аммиактың көлемін анықтаңыз.

A) 6,6

B) 3,3

C) 7,7

D) 8,8

E) 2,5


08. 80 г мыс (ІІ) оксидінен алынған мыс (ІІ) сульфаты шығымы 70%. Осы тұзды күйдіргіш натрмен әрекеттестіргенде 50 г мыс (ІІ) гидроксиді түзілген болса, жұмсалған сілті мен артық қалған мыс сульфатының массасы 

A) CuSO4 30,37 г; NaOH 45,82 г

B) CuSO4 40,37 г; NaOH 40,82 г

C) CuSO4 50,37 г; NaOH 40,82 г

D) CuSO4 30,37 г; NaOH 40,82 г

E) CuSO4 80,37 г; NaOH 60,82 г


09. Массысы 120 г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғанда шығымы

A) 86%

B) 80%

C) 88%

D) 85%

E) 82%

 

10. Көлемі 34 л аммиак өршіткі қатысында тотыққанда 29 л азот (ІІ) оксиді түзілді. Өнімнің шығымы   

A) 75%

B) 85%

C) 89%

D) 95%

E) 87%

 

11. Массасы 147 г магний карбонатын қатты қыздырғанда 60 г магний оксиді түзілді. Магний оксидінің шығымы

A) 85,71%

B) 75,71%

C) 97,71%

D) 77%

E) 75,91%


12. Құрамында 10% қоспасы бар 294 г құмнан 100 г кремний алынды. Өнімнің шығымы

A) 71%

B) 81%

C) 75%

D) 75,7%

E) 85,7%

 

13. Көлемі (қ.ж.) 5,6 л азоттан алынған, шығымы 20% аммиакты тұз қышқылынан өткізгенде пайда болған тұздың массасы

A) 5,4 г

B) 6,3 г

C) 4,8 г

D) 8,9 г

E) 9,8 г


Жауабы


1. Массасы 1 г сутек газын хлормен синтездеу арқылы 32 г хлорсутек газы алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің массалық үлесін (%) анықтаңдар.

A) 87,67

H2 + Cl2 = 2HCl

n = 32 ∙ 100% / 36,5 = 87,67%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

2. Темір (ІІІ) оксидің 100,8 л сутегімен тотықсыздандырды. Алыған өнімнің шығымы 85% болса, темірдің массасы

C) 142,8

 

 

 

100,8 л

 

 

 

Х

Fe2O3

+

3H2

=

3H2O

+

2Fe

 

 

67,2 л

 

 

 

112 г

Х = 168 г

m = 168 г ∙ 85% / 100% = 142,8 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

3. Әскери уландырғыш зат фосгенді COCl2 мына реакция арқылы алады CO + Cl2 = COCl2. 224 мл хлордан 200 мл фосген алынды. Өнімнің шығымы %

A) 8

 

 

224 мл

 

X мл

CO

+

Cl2

=

COCl2

 

 

22,4

 

22,4

Х = 224 мл

n = 0,2 ∙ 100% / 0,224 ∙ 100% = 89%    

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

4. 61,25 г калий хлоратын ыдыратқанда шығымы 65% болса, түзілетін газдың көлемі

C) 10,92

61,25 г

 

 

 

X л

2KClO3

=

2KCl

+

3O2

245 г

 

 

 

67,2 л

Х = 16,8 л

V (практикалық) = 16,8 л ∙ 65% / 100% = 10,92 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

5. Өнімнің практикалық шығымы 78% болса, 0,36 моль тотықтырғыш калий перманганаты мен тұз қышқылы әрекеттескенде бөлінген газ көлемі 

D) 15,72

 

 

0,36 моль

 

 

 

х л

 

 

 

 

16 HCl

+

2KMnO4

=

2MnCl2

+

5Cl2

+

2KCl

+

8H2O

 

 

2 моль

 

 

 

112 л

 

 

 

 

Х = 20,16 л

V (практика) =  20,16 ∙ 78% / 100% = 15,72 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

6. 14,2 г фосфор (V) оксиді мен судың әркеттесуі нәтижесінде 18 г қышқыл түзілген болса, өнімнің шығымы

E) 91,8%

14,2 г

 

 

 

X г

P2O5

+

3H2O

=

2H3PO4

142 г

 

 

 

196 г

X = 18 г

n = 18 / 19,6 ∙ 100% = 91,8%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

7. Егер өнімнің шығымы 11% болса, онда 30 л азот сутекпен әрекеттескен кезде түзілген аммиактың көлемін анықтаңыз.

A) 6,6

30 л

 

 

 

x л

N2

+

3H2

=

2NH3

22,4 л

 

 

 

44,8 л

Х = 60 л

V (практика) = 60 ∙ 11% / 100% = 6,6 л

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

8. 80 г мыс (ІІ) оксидінен алынған мыс (ІІ) сульфаты шығымы 70%. Осы тұзды күйдіргіш натрмен әрекеттестіргенде 50 г мыс (ІІ) гидроксиді түзілген болса, жұмсалған сілті мен артық қалған мыс сульфатының массасы 

D) CuSO4 30,37 г; NaOH 40,82 г

80 г

 

 

 

X г

 

 

CuO

+

H2SO4

=

CuSO4

+

H2O

80 г

 

 

 

160 г

 

 

X = 160 г

m(практика CuSO4) = 160 ∙ 70% / 100% = 112 г

Дегенмен келесі реакцияда CuSO4 толық жұмсалмаған, сондықтан оны Х деп белгілейміз.

X г

 

Y г

 

50 г

 

 

CuSO4

+

2NaOH

=

Cu(OH)2

+

Na2SO4

160 г

 

80 г

 

98 г

 

 

X = 81,63 г

Y = 40,82 г

жұмсалған сілті m(NaOH) = 40,82 г

артық қалған m(CuSO4) = 112 - 81,63 = 30,37 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

9. Массысы 120 г темір (ІІІ) оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 г темір түзілді. Темірдің теориялықпен салыстырғанда шығымы

B) 80%

120 г

 

 

 

X г

 

 

2Fe2O3

+

3C

=

4Fe

+

3CO2

320 г

 

 

 

224 г

 

 

X = 84 г

n = 67,2 г / 84 г ∙ 100% = 80%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

10. Көлемі 34 л аммиак өршіткі қатысында тотыққанда 29 л азот (ІІ) оксиді түзілді. Өнімнің шығымы   

B) 85%

34 л

 

 

 

X л

 

 

4NH3

+

5O2

=

4NO

+

6H2O

89,6 л

 

 

 

89,6 л

 

 

X = 34 л

n = 29 л / 34 л ∙ 100% = 85%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

11. Массасы 147 г магний карбонатын қатты қыздырғанда 60 г магний оксиді түзілді. Магний оксидінің шығымы

A) 85,71%

147 г

 

X г

 

 

MgCO3

=

MgO

+

CO2

84 г

 

40 г

 

 

X = 70 г

n = 60 г / 70 г ∙ 100% = 85,71%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

12. Құрамында 10% қоспасы бар 294 г құмнан 100 г кремний алынды. Өнімнің шығымы

B) 81%

m(SiO2 таза зат) = 294 ∙ 90% / 100% = 264,6 г

264,6 г

 

X г

 

 

SiO2

=

Si

+

O2

60 г

 

28 г

 

 

X = 123,48 г

n = 100 г / 123,48 г ∙ 100% = 81%

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

13. Көлемі (қ.ж.) 5,6 л азоттан алынған, шығымы 20% аммиакты тұз қышқылынан өткізгенде пайда болған тұздың массасы

A) 5,4 г

5,6 л

 

 

 

X л

N2

+

3H2

=

2NH3

22,4 л

 

 

 

44,8 л

X = 11,2 л

V(практика) = 11,2 л ∙ 20% / 100% = 2,24 л

2,24 л

 

 

 

X г

NH3

+

HCl

=

NH4Cl

22,4 л

 

 

 

53,5 г

X = 5,4 г

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

 


Соңғы өзгеріс: Дүйсенбі, 2 Қазан 2023, 1:25